Privacy – AVG

Juwelier Rooyackers | Uw Trouwringenspecialist, gevestigd aan de Pastoor Spieringsstraat 41 5401 GT Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Door uw bezoek aan onze website stemt u in met deze Privacy-AVG verklaring.

Contactgegevens
www.i-quip.nl Pastoor Spieringsstraat 41 5401 GT Uden 0413 – 263 682. Mw. A. Rooyackers is de Functionaris Gegevensbescherming van Juwelier Rooyackers | Uw Trouwringenspecialist. Zij is te bereiken via info@uwtrouwringenspecialist.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Juwelier Rooyackers | Uw Trouwringenspecialist verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke persoonsgegevens die wij verwerken:
– uw voor- en achternaam;
– geslacht (i.v.m. aanhef in brief of mail);
– adresgegevens;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– trouwdatum, ook voor bedanken, felicitatie en relatiebeheer;
– ringmaten, bestelnummers en type van uw bestelde en geleverde (trouw)ringen i.v.m. mogelijk verlies of diefstal vanuit service; tevens m.b.t. service, nazorg en onderhoud voor briljanten e.d.;
– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, telefonisch, bezoek van onze website en/of bijvoorbeeld door een reactie op deze website aan te maken;
– gegevens over uw activiteiten op de website;
– IBAN-rekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft geen intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op info@uwtrouwringenspecialist.nl, dan verwijderen wij uiteraard deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Juwelier Rooyackers | Uw Trouwringenspecialist verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het afhandelen van uw betaling;
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– om goederen en diensten bij u af te leveren of u eventueel voor een gesprek te bezoeken of uit te nodigen;
– om via de website en/of Facebook uw gegevens aan te wenden om u maar mogelijk ook andere geïnteresseerde bezoekers als doelgroep gericht te kunnen benaderen vanuit marketing doeleinden;
– Juwelier Rooyackers | Uw Trouwringenspecialist analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
– Juwelier Rooyackers | Uw Trouwringenspecialist wil via de website algemene analyses kunnen maken van onze gebruikers en om hen in te delen in groepsprofielen. Daarnaast willen we hiermee de site analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen en fraude tegengaan. We willen je gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen per post, telefonisch, per e-mail en eventueel via advertenties op andere websites en/of (toekomstig) in apps. We maken gebruik van Facebook Pixel (om de resultaten van eerdere campagnes te meten en bij te sturen) en Facebook Look a Like Audiences (om ons op ‘vergelijkbare doelgroepen’ te kunnen richten op basis van de door jou verzamelde kenmerken en doelgroep) en van Google AdWords om nieuwe klanten te werven en/of om bestaande klanten juist uit te sluiten van advertenties;
– Juwelier Rooyackers | Uw Trouwringenspecialist volgt uw surfgedrag over deze website waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;
– Juwelier Rooyackers | Uw Trouwringenspecialist verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Géén geautomatiseerde besluitvorming
Juwelier Rooyackers | Uw Trouwringenspecialist neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken, zeker niet die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het zou dan gaan om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een menselijke beslissing (bijvoorbeeld een medewerker van Juwelier Rooyackers | Uw Trouwringenspecialist) tussen zit. Dit is niet aan de orde.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Juwelier Rooyackers | Uw Trouwringenspecialist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: persoonsgegevens, adressen et cetera: 7 jaar. De reden is de bewaarplicht vanuit de Belastingdienst, doch tevens vanuit serviceoverwegingen. Gegevens van ringen (i.g.v. verlies of diefstal t.b.v. vervanging of service): 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Juwelier Rooyackers | Uw Trouwringenspecialist deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden (waaronder Facebook) en voor het overige louter als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te moeten voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of (juridisch) bevel; waar mogelijk of toegestaan melden wij dit aan u.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Juwelier Rooyackers | Uw Trouwringenspecialist blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Juwelier Rooyackers | Uw Trouwringenspecialist uw persoonsgegevens alleen met uw nadrukkelijke toestemming aan andere derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Juwelier Rooyackers | Uw Trouwringenspecialist gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Juwelier Rooyackers | Uw Trouwringenspecialistgebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst met services door en/of via derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven, waaronder met name Google Analytics (cookie die websitebezoeken meet; bewaartermijn: 2 jaar).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Juwelier Rooyackers | Uw Trouwringenspecialist en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@uwtrouwringenspecialist.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Juwelier Rooyackers | Uw Trouwringenspecialist wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Juwelier Rooyackers | Uw Trouwringenspecialist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, diefstal, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of info@uwtrouwringenspecialist.nl